Privacy statement

Als bezoeker en klant van Poiter Design heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld. In dit Statement is te lezen hoe en wanneer Poiter Design uw gegevens verwerkt en registreert.

Waar komen uw gegevens vandaan?
Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt ten minste in dat Poiter Design passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Poiter Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening en informatieverstrekking en uw bezoek zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. Poiter Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met toestemming en voor zover die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht en deze gegevens noodzakelijk zijn.

Poiter Design heeft in principe alleen uw naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer) nodig om zaken met elkaar te doen. Daarnaast kunnen relevante bedrijfs- en betalingsinformatie geregistreerd worden. Deze gegevens gebruiken wij om uw onderhoudscontracten en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen, onderhoudscontracten en andere relevante correspondentie.

Poiter Design zal u alleen emails sturen die betrekking hebben op onze dienstverlening naar u toe. Ongewenste nieuwsbrieven zult u nooit van ons ontvangen.

Poiter Design registreert en verwerkt alleen privacygevoelige gegevens met uw toestemming, als onderdeel van onze overeenkomst of als wettelijke verplichting (zoals boekhouding, facturatie). Daarnaast kunnen gegevens verwerkt worden onder gerechtvaardigd belang, zoals commentaren en contactformulieren op onze website, maar dit is alleen met uw toestemming.

Recht op inzage
Indien u wilt weten welke gegevens wij registreren, dan kunt u contact met ons opnemen. Ons team zal u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens wij opgeslagen hebben over u. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Poiter Design deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op uw persoon of op uw bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.

Recht op correctie
U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Poiter Design over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Recht op verwijdering
Indien u geen prijs stelt op communicatie met ons, indien onze samenwerking wordt beëindigd of als u zelf gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, dan zullen wij uw gegevens op verzoek per direct verwijderen. Standaard blijven deze gegevens maximaal een jaar na opzegging van onze overeenkomst(en) bij ons bekend, daarna worden ze verwijderd. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Poiter Design over tot verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op een Nederlandse webserver die beveiligd is met SSL. Hierdoor zijn uw gegevens altijd veilig. Backups van deze website en dus van de gegevens worden veilig bewaard op externe locaties. De dienstverleners voor deze diensten nemen uw privacy serieus en voldoet aan de Nederlandse privacywetgeving. Deze backups worden na 1 week overschreven door nieuwe backups.

Poiter Design slaat tevens gegevens lokaal op. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van meervoudige, actueel beveiligde opslag. Dit omvat zowel lokale opslag als cloudopslag en opslag op servers van contractpartners. Cloudproviders en contractpartners van Poiter Design voldoen aan de AVG.

Cookies en gegevensverzameling
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Poiter Design gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen puur ter analyse via bijvoorbeeld Google Analytics. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Poiter Design geen cookies ontvangt.

Embedded data
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Klachten of meer informatie?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Poiter Design, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Ook wanneer u meer informatie wenst over dit reglement kunt u contact opnemen. Als u hierna nog niet tevreden bent kunt u contact op nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen op deze informatie
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Poiter Design behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Poiter Design
25-05-2018